Monday, 19 October 2015

Chinese Primary 1B Unit 15 (2) 小学华文1B 第十五课 (2)

自己来
Zì jǐ lái

自己来,自己来,闹钟一响就起来,枕头、被子都放好。
Zìjǐ lái, zìjǐ lái, nàozhōng yī xiǎng jiù qǐlái, zhěntou, bèizi dōu fàng hǎo.

刷牙,洗脸动作快。
Shuāyá, xǐliǎn dòngzuò kuài. 

收拾课本和文具,再穿校服和鞋子。
Shōushí kèběn hé wénjù, zài chuān xiàofú hé xiézi.

自己的事情自己做,大家都说我真乖。
Zìjǐ de shìqíng zìjǐ zuò, dàjiā dōu shuō wǒ zhēn guāi.

No comments:

Post a Comment