Monday, 19 October 2015

Chinese Primary 1B Unit 14 (2) 小学华文1B 第十四课 (2)

数一数
Shǔ yī shǔ


一朵花,
yī duǒ huā,    

  
四片叶子,
sì piàn yèzi,

两只小鸟,
liǎng zhī xiǎo niǎo,

一个月亮,
yīgè yuèliàng,

五颗星星,
wǔ kē xīngxīng,

两颗树,
liǎng kē shù, 

一个生日蛋糕,
yīgè shēngrì dàngāo,

一杯草莓牛奶,
yībēi cǎoméi niúnǎi, 

三片牛油面包
sān piàn niú yóu miànbāo,

No comments:

Post a Comment