Friday, 25 September 2015

Chinese Primary 1B Unit 8 (2) 小学华文1B 第八课 (2)


Jiā


蓝天是白云的家,树林是小鸟的家。
lántiān shì báiyún de jiā, shùlín shì xiǎo niǎo de jiā. 

小河鱼儿的家,泥土是种子的家,新加波是我们的家。
Xiǎohé yú er de jiā, nítǔ shì zhǒngzǐ de jiā, xīn jiābō shì wǒmen de jiā. 

我们都爱这个家。
Wǒmen dōu ài zhège jiā.

No comments:

Post a Comment