Friday, 25 September 2015

Chinese Primary 1B Unit 10 (2) 小学华文1B 第十课 (2)

下课了
Xiàkèle

铃声响,下课了,操场上,真热闹。
Língshēng xiǎng, xiàkèle, cāochǎng shàng, zhēn rènào.

排球、跳绳、玩游戏、小朋友们真开心。
Páiqiú, tiàoshéng, wán yóuxì, xiǎopéngyǒumen zhēn kāixīn.

No comments:

Post a Comment