Friday, 11 September 2015

Chinese Primary 1A Unit 5 (2) 小学华文1A 第五课 (2)

十个小朋友
Shí gè xiǎopéngyǒu

十个小朋友,你有,我有,他也有。
Shí gè xiǎopéngyǒu, nǐ yǒu, wǒ yǒu, tā yěyǒu.

十个小朋友,五个在左,五个在右。
Shí gè xiǎopéngyǒu, wǔ gè zài zuǒ, wǔ gè zài yòu.

十个小朋友,只会做事,不会开口。
Shí gè xiǎopéngyǒu, zhǐ huì zuòshì, bù huì kāikǒu.

No comments:

Post a Comment