Friday, 11 September 2015

Chinese Primary 1A Unit 4 小学华文1A 第四课

谁的鼻子长?
Shuí de bízi cháng?

睡得鼻子长?大象的鼻子长。
Shuì dé bízi cháng? Dà xiàng de bízi cháng.

谁的尾巴短?兔子的尾巴短。
Shuí de wěibā duǎn? Tùzǐ de wěibā duǎn.

谁的眼睛大?花猫的眼睛大。
Shuí de yǎnjīng dà? Huāmāo de yǎnjīng dà.

谁的耳朵小?老鼠的耳朵小。
Shuí de ěrduǒ xiǎo? Lǎoshǔ de ěrduǒ xiǎo

你喜欢什么?我喜欢小猫和小狗。
Nǐ xǐhuān shénme? Wǒ xǐhuān xiǎo māo hé xiǎo gǒu.

他喜欢公鸡,也喜欢鸭和鹅。
Tā xǐhuān gōngjī, yě xǐhuān yā hé é.

你喜欢什么?
Nǐ xǐhuān shénme?

No comments:

Post a Comment