Thursday, 10 September 2015

Chinese Primary 1A Unit 1 (2) 小学华文1A 第一课 (2)

上学真开心
Shàngxué zhēn kāixīn

我们上了一年级,学唱歌,
Wǒmen shàngle yī niánjí, xué chànggē,

学画画,又读书,又写字,天天上学真开心。
Xué huà huà, yòu dúshū, yòu xiězì, tiāntiān shàngxué zhēn kāixīn.

No comments:

Post a Comment