Wednesday, 12 August 2015

Diaries 04 - 演讲//百闻不如一见

百闻不如一见


汉朝的时候,西边湟水一带,聚居着羌族人,称为西羌。
Hàn cháo de shíhòu, xībian huáng shuǐ yīdài, jùjūzhe qiāngzú rén, chēng wèi xī qiāng.

自从汉武帝打败匈奴以后,西羌比较安定。
Zìcóng hàn wǔdì dǎbài xiōngnú yǐhòu, xī qiāng bǐjiào āndìng. 

汉宣帝时,朝廷派了官员渠安国去西羌视察。
Hàn xuāndì shí, cháotíng pàile guānyuán qú ānguó qù xī qiāng shìchá.

那里的一些部落请求朝廷放宽禁令,但问题没有解决,渠安国就回来了。
Nàlǐ de yīxiē bùluò qǐngqiú cháotíng fàngkuān jìnlìng,dàn wèntí méiyǒu jiějué, qú ānguó jiù huíláile.


过了不久,西羌的一些部落联合起来渡过湟水,并派人与匈奴联系。

Guò le bùjiǔ, xī qiāng de yīxiē bùluò liánhé qǐlái dùguò huáng shuǐ, bìng pài rén yǔ xiōngnú liánxì.

渠安国带了一批人马再去西羌,结果被西羌打得大败。
Qú ānguó dàile yī pī rénmǎ zài qù xī qiāng, jiéguǒ bèi xī qiāng dǎ dé dà bài.

再派谁去呢?宣帝派人向老将军赵充国请教。

Zài pài shuí qù ne? Xuāndì pài rén xiàng lǎo jiàng jūn zhàochōngguó qǐngjiào. 

赵充国说:我去最合适了。
Zhàochōngguó shuō: Wǒ qù zuì héshìle.

宣帝又派人问赵充国:皇上请将军估计一下西羌的情况,
Xuāndì yòu pài rén wèn zhàochōngguó: Huángshàng qǐng jiāngjūn gūjì yīxià xī qiāng de qíngkuàng,

他们的实力如何,该派去多少人马?
tāmen de shílì rúhé, gāi pài qù duōshǎo rénmǎ? 

赵充国说:百闻不如一见。对方军事上的情况如何,
Zhàochōngguó shuō: Bǎi wén bùrú yī jiàn. Duìfāng jūnshì shàng de qíngkuàng rúhé, 

在后方很难准确地估计,还是让我上前方了解了解再来制定策略吧!
zài hòufāng hěn nán zhǔnquè de gūjì,háishì ràng wǒ shàng qiánfāng liǎojiě liǎojiě zàilái zhìdìng cèlüè ba! 

赵充国到了西羌,先认真了解情况,又采取了分化瓦解的办法,
Zhàochōngguó dàole xī qiāng, xiān rènzhēn liǎojiě qíngkuàng, yòu cǎiqǔle fēnhuà wǎjiě de bànfǎ, 

团结了大多数西羌人,终于使西羌安定下来。
tuánjiéle dà duōshù xī qiāng rén, zhōngyú shǐ xī qiāng āndìng xiàlái.

赵充国说的百闻不如一见后来就成了谚语。
Zhàochōngguó shuō de bǎi wén bùrú yī jiàn hòulái jiù chéngle yànyǔ.

它的意思是听到一百次,也不如亲自去看一次,
Tā de yìsi shì tīng dào yībǎi cì, yě bùrú qīnzì qù kàn yīcì,

耳听为虚,眼见为实,凡事要调查研究才能下结论。
ěr tīng wèi xū, yǎnjiàn wéi shí, fánshì yào diàochá yánjiū cáinéng xià jiélùn.

Click here for original text

VOCABULARY :

汉朝                                        : Han Dynasti

湟水                                        : Huang River
一带                                        : around of
聚居                                        : stay
羌族人                                    : Qiang's(name of tribe) people
西羌                                        : Xi Qiang (name of city in Si Chuan province)
汉武帝                                    : Emperor Wu
打败                                        : defeat
匈奴                                        : general term for nomadic people
安定                                        : stable
汉宣帝                                    : Emperor Xuan
朝廷                                        : palace
派                                            : send
官员                                        : officer
渠安国                                    : Qu An Guo (name of officer)
视察                                        : inspect
部落                                        : tribe
请求                                        : request
放宽                                        : relax
禁令                                        : prohibition
解决                                        : resolve
联合起来                                : make a unity
渡过                                        : pass
联系                                        : communicate
一批人马                                : one troops
结果                                        : in a result
被                                            : by 
老将军                                    : old veteran
赵充国                                    : Zhao Chong Guo (name of old veteran)
合适                                        : suitable
估计                                        : estimate
情况                                        : environment
实力                                        : power
如何                                        : like what
百闻不如一见                        : seeing is believing
耳听为虚,眼见为实            : seeing is believing
对方                                        : at the opposite of
军事                                        : military
后方                                        : at the back
准确                                        : exactly / precisely
还是                                        : its better
上前                                        : forward
了解                                        : understand
制定                                        : formulate / draw up
策略                                        : tactic
认真                                        : seriously
采取                                        : adapt
分化                                        : distinguish
瓦解                                        : to collapse
办法                                        : method
团结                                        : make together as unit
终于                                        : at the last
使                                            : makes
谚语                                        : proverb
亲自                                        : personally
凡事                                        : everything
调查                                        : observe
研究                                        : research / examine
结论                                        : summary / conclusion

No comments:

Post a Comment